Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

מחבר קיר / שוחה

ניתן להתחבר לשוחות בשני אופנים:
  • חיבורי איטוביב - מחבר שוחה איטוביב מתאים לשימוש בצינורות GRP תוצרת פיברטק. מסופק עבור צנרת בקטרים בין "12 ל "24 .
  • מחברי שוחה מתוצרת פיברטק שניתן לצקת לשוחת הבטון.מחברי שוחה מסופקים לשוחות עבור צינורות "14 עד "30.חומרי עזר   

תמונות   

מחברים שוחה
מחבר שוחה

חדשות   מחבר קיר / שוחה

ניתן להתחבר לשוחות בשני אופנים:
  • חיבורי איטוביב - מחבר שוחה איטוביב מתאים לשימוש בצינורות GRP תוצרת פיברטק. מסופק עבור צנרת בקטרים בין "12 ל "24 .
  • מחברי שוחה מתוצרת פיברטק שניתן לצקת לשוחת הבטון.מחברי שוחה מסופקים לשוחות עבור צינורות "14 עד "30.מחברים שוחה
מחבר שוחה