Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

פירטי סיפון, מעבר מכשולים

פיברטק תעשיות צנרת מתמחה בייצור צנרת למעבר מכשולים ולסיפונים יכולת העלאת הקשיחות לצנרת מאפשרת לעמוד בעומסים גדולים כגון מעבר רכבת וכד'.
תמונות   

חדשות   פירטי סיפון, מעבר מכשולים

חומרי עזר

    פירטי סיפון, מעבר מכשולים

    פיברטק תעשיות צנרת מתמחה בייצור צנרת למעבר מכשולים ולסיפונים יכולת העלאת הקשיחות לצנרת מאפשרת לעמוד בעומסים גדולים כגון מעבר רכבת וכד'.