Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

נזיר צף

פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה בייצור נזירים צפים / יונקים למאגרים וזאת עפ"י מס' דגמים אפשריים ובהתאם לצרכי הפרויקט והתכנון.חומרי עזר   

תמונות   

חדשות   נזיר צף

פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה בייצור נזירים צפים / יונקים למאגרים וזאת עפ"י מס' דגמים אפשריים ובהתאם לצרכי הפרויקט והתכנון.