Skip Navigation Links

מוצרים

מוצרים   

אביזרי צנרת

לפיברטק מגוון אביזרים רחב, החל ממוצרים סטנדרטים ועד לאביזרים המיוצרים לפי הזמנת לקוח (מיוחדים ומורכבים).

אביזרי צנרת קימים :
  1. תפניות, קשתות °90 °60 °45 °30 °15 וכמו כן בכל מעלה אחרת, בין לבין.
  2. מוצאים מאוגנים (LOOSE, FIBER) בכל התקנים BS,PN DIN,ASA.
  3. מעברי קוטר ואביזרים אחרים כדוגמת כונסים, משפכים לבריכות דודים   למשאבות וכד'.
ניתן לקבל קשתות בכל זווית, אוגנים לפי תקן, הסתעפות T  הסתעפות Y ואביזרים לא סטנדרטים על פי הזמנה מיוחדת.

חומרי עזר   

תמונות   

חדשות   אביזרי צנרת

לפיברטק מגוון אביזרים רחב, החל ממוצרים סטנדרטים ועד לאביזרים המיוצרים לפי הזמנת לקוח (מיוחדים ומורכבים).

אביזרי צנרת קימים :
  1. תפניות, קשתות °90 °60 °45 °30 °15 וכמו כן בכל מעלה אחרת, בין לבין.
  2. מוצאים מאוגנים (LOOSE, FIBER) בכל התקנים BS,PN DIN,ASA.
  3. מעברי קוטר ואביזרים אחרים כדוגמת כונסים, משפכים לבריכות דודים   למשאבות וכד'.
ניתן לקבל קשתות בכל זווית, אוגנים לפי תקן, הסתעפות T  הסתעפות Y ואביזרים לא סטנדרטים על פי הזמנה מיוחדת.