Skip Navigation Links

חברת פיברטק סיפקה בימים אלו לחברות גידול דגים בניגריה , צנרת להולכת מי נהר לברכות גידול ב דגים בקטרים 700, 600 , 500 , 300 מ"מ.

אודות

חברת פיברטק סיפקה בימים אלו לחברות גידול דגים בניגריה , צנרת להולכת מי נהר לברכות גידול ב דגים בקטרים 700, 600 , 500 , 300 מ"מ.

חברת פיברטק סיפקה בימים אלו לחברות גידול דגים בניגריה , צנרת להולכת מי נהר לברכות גידול ב דגים בקטרים 700, 600 , 500 , 300 מ"מ.
 

בשל הקושי הקיים בניגריה בהתקנת צנרת בגלל אמצעים טכנולויים , בוצעו האביזרים והצנרת
על פי תוכניות מפורטות במיוחד המאפשרות הנחה בשטח ללא אמצעים מיוחדים.

פרוייקטים

חדשות   חברת פיברטק סיפקה בימים אלו לחברות גידול דגים בניגריה , צנרת להולכת מי נהר לברכות גידול ב דגים בקטרים 700, 600 , 500 , 300 מ"מ.
 

בשל הקושי הקיים בניגריה בהתקנת צנרת בגלל אמצעים טכנולויים , בוצעו האביזרים והצנרת
על פי תוכניות מפורטות במיוחד המאפשרות הנחה בשטח ללא אמצעים מיוחדים.